FM Veteranenhet är sammanhållande för Försvarsmaktens statsbidrag till ideella organisationer som bidrar med stöd till utlandsveteraner och deras anhöriga. Veteranenheten har initierat en effektundersökning som syftar till att utreda hur pass effektivt stödet är och om det stöd som de ideella organisationerna ger är det som utlandsveteraner och deras anhöriga har behov av. Undersökningen kan även ge underlag för utvecklingsåtgärder, både inom myndigheten och för de ideella organisationerna.

En del av undersökningen genomförs av Demoskop och telefonintervjuföretaget Norstat. Telefonintervjuer kommer att göras med 500 slumpvis utvalda veteraner som genomfört internationell insats under perioden 1992 – 2015. Även 500 slumpvis utvalda anhöriga till veteraner kommer att intervjuas.

Intervjuerna skall genomföras under perioden 11 november till 2 december.

För ytterligare information kring undersökningen vänligen skicka E-post till FM Veteranenhet på hrc-veterane@mil.se.

Om FM Veteranenhet

Veteranenheten är Försvarsmaktens kompetenscentra för veteran- och anhörigverksamhet med uppgift att implementera Sveriges veteranpolitik i Försvarsmakten. Det innebär att utveckla en veteranstrategi, säkerställa information och rådgivning till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats samt att säkerställa att Försvarsmaktens veteraner blir uppföljda i 5 år efter avslutad insats. FM Veteranenhet verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.