Stadgar

Dessa stadgar antogs i maj 2017 då förbundets tidigare gällande stadgar från 2012 upphörde att gälla.

§1 Uppgift

Svenska Soldathemsförbundet är en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar eller stiftelser, som på kristen grund, bedriver diakonal ekumenisk soldathemsverksamhet, öppen för alla. Förbundet verkar för nordiskt samarbete och internationella kontakter.

Förbundet bedriver familjestöd för anhöriga till soldater i utlandstjänst. Familjestödet är ett centralt åtagande som samordnas av förbundet och utförs av dess personal eller genom lokal soldathems- eller örlogshemsförening. Soldathem eller örlogshem bedriver familjestöd genom s.k. familjestödscentra, vid behov i samverkan med förbundet, förband och eventuella andra organisationer.

Soldathemmens verksamhet sker i samverkan mellan trossamfund, förband och kommuner i syfte att ge soldater, sjömän och försvarets övriga personal tillfälle till andakter, social samvaro och kultur. Soldathemmen strävar efter en drogfri miljö.

§2 Inträde

Organisation, som bedriver soldathemsverksamhet enligt § 1, kan beviljas inträde i förbundet efter ansökan till förbundsstyrelsen. Medlemsorganisation skall ha stadgar som måste godkännas av förbundsstyrelsen.

§3 Kongressdeltagare

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Ordinarie kongress hålls årligen. Till kongressen äger ansluten organisation sända två ombud. Organisation som bedriver verksamhet på fler orter äger rätt att sända tre ombud. Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse till ordinarie kongress minst tre månader i förväg, till extra kongress minst en månad i förväg.

Organisationens ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen äger rösträtt i alla frågor, dock må ledamot i förbundsstyrelsen ej deltaga i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning.

§4 Kongress röstning

Som kongressens mening gäller majoritetsbeslut, efter ordförandes bedömning eller votering. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Personval sker med acklamation om icke sluten omröstning begärs.

§5 Kongressärenden

Vid ordinarie kongress skall följande ärenden behandlas:

1. Val av kongressens ordförande, vice ordförande samt funktionärer;

2. Fråga angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för dess verksamhet och ekonomiska förvaltning under föregående verksamhetsår;

3. Val av förbundsordförande;

4. Val av övriga ledamöter i styrelsen;

5. Val av två revisorer och två ersättare för en tid av ett år;

6. Val av valberedning (tre ordinarie samt två ersättare) för en tid av ett år;

§6 Kongressmotion

Varje till förbundet ansluten organisation äger rätt att till ordinarie kongress väcka motion i fråga som berör förbundets verksamhet. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före kongressen. Motion skall av förbundsstyrelsen med eget yttrande sändas senast två veckor före kongressen till ombuden.

§7 Styrelseansvar

Den direkta ledningen av förbundets verksamhet utövas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen skall:

1. vara Svenska Soldathemsförbundets samordnande och rådgivande organ;

2. ansvara för den ekonomiska förvaltningen och årligen upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse;

3. fördela anslag;

4. verka för att resurser ställs till soldathemsrörelsens förfogande;

5. ta initiativ och medverka till att soldathem och familjestödscentra skapas där behovet finns;

6. stödja och biträda soldathemsföreningarna i den löpande verksamheten och vid verksamhetsförändringar;

7. anordna kursverksamhet och vidareutbildning för soldathemmens personal;

8. i övrigt företräda och tillvarata soldathemsrörelsens intressen;

§8 Styrelseval

Förbundsstyrelsen består av ordförande som väljs för en period av ett år, samt sju övriga ledamöter som väljs för en tvåårsperiod. Föreståndarföreningen äger därutöver rätt att utse en ledamot som ska väljas av kongressen. Regeringen och Försvarsmakten äger rätt att vardera föreslå en person som det åligger styrelsen att adjungera. Utöver dessa ska styrelsen tillse att soldatrepresentation säkerställs i förbundsstyrelsen. Det åligger styrelsen att adjungera en person som skall vara, om inte synnerliga skäl föreligger, tjänstgörande rekryt/soldat/sjöman.

Mandatperiod: Övriga ledamöter utses av ordinarie kongress så att halva antalet ledamöter är i tur att avgå vid varje kongress.

Utskott: Förbundsstyrelsen utser utskott och kommittéer.

§9 Styrelseröstning

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av antalet övriga ledamöter är närvarande. Som förbundsstyrelsens beslut gäller den mening majoriteten företräder. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§10 Räkenskapsår

Förbundets räkenskaper skall omfatta kalenderår.

§11 Revision

Av de ordinarie revisorerna, som enligt §5 punkt 5 utses av ordinarie kongress, skall en vara auktoriserad. Revisionsberättelse skall årligen senast i mars överlämnas till förbundsstyrelsen. Berättelsen skall innehålla förslag om huruvida ansvarsfrihet kan beviljas för förbundsstyrelsen.

§12 Ändring av stadgarna

Förslag om ändring av dessa stadgar skall skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före ordinarie kongress. Sådant förslag skall av förbundsstyrelsen med eget yttrande sändas senast två veckor före kongressen till ombuden. Vid ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de röstberättigade vid kongressen företräder förslaget.

§13 Upplösning

För upplösning av förbundet fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande kongresser, varav minst en är ordinarie, med lika lydande beslut är ense. Tiden mellan kongresserna skall vara minst tre månader. I händelse av upplösning skall förbundets tillgångar överlämnas till organisation, stiftelse eller myndighet, som beslutas av båda kongresserna.

Dela den här sidan