Om oss

OM OSS

Svenska Soldathemsförbundet är en ideell organisation som erbjuder stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga. Samtalsstöd för enskild, par eller familj via vår stödtelefon, kl. 07-18, samt relationskurser för förbättrad kommunikation och en starkare parrelation. Vi medverkar också vid informations- och veteranträffar och våra soldathem runt om i landet har ett varierat utbud av aktiviteter, föreläsningar och träffar.

Soldathemsförbundets professionella stöd är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som möter både soldatens och dennes familj vid internationell insats eller långa övningsperioder. Oavsett om du är veteran eller anhörig – behöver du någon som lyssnar och ger professionellt stöd är du välkommen ringa vår stödtelefon. Vi erbjuder rådgivning för par, enskilda och familjer över hela landet. Det psykosociala stödet är evidensbaserat och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Soldathemsförbundets familje- och veteranstöd är ett centralt åtagande som äger rum genom avtal med Försvarsmakten. På lokal nivå erbjuder våra soldathem träffplatser nära dig. Där arrangeras aktiviteter och träffar för soldater, veteraner och anhöriga. Det ges också möjlighet att knyta kontakt med andra i en liknande situation.

Vi erbjuder även PREP-kurser för er som vill stärka parrelationen. Kursen innehåller olika teman, och ger er värdefull egentid att prata om vad som är viktigt för just er. Kursen är viktig för alla som önskar få verktyg för förbättrad kommunikation och kan med fördel genomföras i samband med internationell insats.

Vi verkar för nordiskt samarbete och internationella kontakter.

Vårt kansli ligger vid korsningen Erstagatan – Folkungagatan, besöksadress Folkungagatan 129. Välkommen!

Dela den här sidan

Historik

Soldathemsverksamhetens början i Sverige tar sitt avstamp i nykterhetsrörelsens och väckelsens tid, genom makarna Carl August Andersson och Natalie von Meijerhelm som 1876 började samla soldater på lördagskvällarna i en gammal kroglokal i Stockholms fattigkvarter. Denna tid i historien kom att bli känd för såväl frihetstankens genomslag som konventikelplakatets avskaffande, vilket möjliggjorde att fristående församlingar tillsammans med arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen nu kunde bana väg för det demokratiska genombrottet.

Folkrörelsernas samhällsansvarstagande funktioner låg helt i fas med med ett utbrett behov av social omsorg, särskilt i de lägre samhällsskikten – brist på framtidstro, fattigdom och supande var omfattande och bieffekter i industrialiseringens fotspår.

Genom makarna Andersson/Meijerhelms sammankoster erbjöds soldaterna ett alternativ till fritidssysselsättning än dryckenskapen. Bevekelsegrunden för denna soldatmission utgick från den kristna omvändelsetanken vilken skulle spridas ”till Kronans män till tro och livsgemenskap med Gud”.

Några år senare konstituerandes Föreningen Soldaternas Vänner i Stockholm, den 22 juni 1877. Merparten av de som gick i spetsen för bildandet av föreningen fanns representerade i de högre stånden och stod alla under inspiration och påverkan av stockholmsväckelsen och den engelske väckelsepredikanten lord Radstock.

Året därpå hade liknande föreningar bildats på ett antal regementsorter i Sverige och 1899 förverkligades Förbundet Soldaternas Vänner, som blev ett samarbetsorgan för det de nybildade föreningarna. Förbundets uppgifter var i första hand sammanhållande och administrativa men bestod även i att ge soldathemmen inspiration i sitt arbete. Dess förste ordförande blev general Axel Rappe, vilken kom att sitta på posten fram till 1918. Därefter valdes prins Oscar Bernadotte till ordförande, ett uppdrag han innehade i 20 år fram till 1938.

Folkrörelsens tid samt de kollektiva insikter som föregick det massiva engagemanget till socialt ansvarstagande (vilket också innebar starten på soldathemsrörelsen), är viktig att minnas. Inte som en historisk enskild händelse utan som en påminnelse om betydelsen av det civila samhällets förmågor att läsa av, förstå och ge ett svar på sin samtids utmaningar.

Som det brukar sägas; det är, genom att förstå sin historia som vi tillsammans kan skapa vår framtid.

Historisk bild

Värdegrund

Svenska Soldathemsförbundets verksamhet vilar ytterst på nedanstående värdegrund:

”SSHF:s värdegrund står i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och utgör grundförutsättningen för arbetet inom soldathemsrörelsen.Vår verksamhet präglas därmed av öppenhet; alla människor, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller liknande välkomnas, respekteras och behandlas likvärdigt.Vår värdegrund gestaltas i mötet med den Andre, där han/hon befinner sig, med lyhördhet inför den enskilda människans livssituation, frågor och behov.” 

Stenar

Fältpastorer och militär själavård

Allt sedan 1535 har präster knutits till Sveriges försvar som en naturlig del. Under nästan 500 år har präster/pastorer deltagit vid förbandens verksamhet, inom krigsorganisation och nu, sedan drygt 50 år särskilt, vid utlandsinsatser.

Förutsättningarna för militär själavård har skiftat beroende på internationella intressen, militär hotbild samt ekonomiska och politiska orsaker. Fram till år 2000 hade Svenska kyrkan som statskyrka en särställning. Idag bereds samtliga inom nationens godkända trossamfund samma möjlighet att stödja den militära själavården på olika sätt.

Ett mycket viktigt samarbete sker sedan drygt 100 år tillbaka mellan Soldathemsförbundet och fältpastorerna vid förbanden, i arbetet med att stödja såväl rekryter vid landets förband, som veteran och anhörig i samband med internationella insatser.

Logotyper

Här kan du ladda ner våra logotyper.
För frågor om användningsområde, vänligen kontakta info@soldathem.org

Enskilda soldathems logotyper

Samling av enskilda soldathems logotyper kan du ladda ner här.