Blogg

Hej och välkommen till Svenska Soldathemsförbundets nystartade blogg. Här publiceras regelbundet texter, reflektioner, filmer och bilder med ett årligt tema för ögonen.

Under 2019 så belyste och diskuterade vi området Anpassningssvårigheter efter insats i relation till oss själva som individer, närstående och viktiga människor i våra liv, vårt samhälle och dess kultur(er).

Under 2020 så är bloggens tema Psykisk och fysisk hälsa bland unga vuxna, värnpliktiga och civilpliktiga. Vid olika tillfällen under året publiceras här texter med utgångspunkt i dessa grupper som på olika sätt tangerar det psykiska och fysiska måendet. Både personliga berättelser från det militära, och mer allmängiltiga texter kring ämnen som ätstörningar och suicidprevention kommer presenteras.

Läs mer

För många kännetecknas tiden i gröna kläder av kamratskap och växt. En känsla av att tro sig själv om långt mycket mer när man lämnar än vid inryckning och den första tidens famlande. Den militära kulturen kan också matcha en mänsklig önskan om kollektiv tillhörighet, så stark att vi inte tillräckligt slår vakt om våra egna gränser. Eller står passiva när andras passeras. Detta kan leda till en ryggsäck av ambivalenta känslor, och i vissa fall ärr för livet. För en människa kan erfarenheter i det militära ha många nyanser.

Vi vill med bloggen sprida kunskap, förståelse, reflektion och hopp för människor som på olika sätt söker efter information och möjliga svar på frågor, tankar och funderingar som tangerar de årliga ämnen som vi arbetar med.

Moraliska skador och PTSD
Moraliska skador och PTSD
Många kliniker och forskare är idag eniga om att Post-traumatisk Stress Disorder, PTSD, är en alltför begränsad beskrivning av de psykologiska efterverkningar som tjänstgöring i kris-, krigs- och katastrofområden kan medföra. Främst i USA har på senaste år begreppet Moraliska skador fått stor spridning, som en kompletterande förklaringsmodell till psykisk ohälsa bland amerikanska veteraner med ett förflutet i exempelvis Vietnam, Afghanistan eller Irak.
Läs mer
Vad ska vi göra med alla snatterier?
Vad ska vi göra med alla snatterier?
Efter min ett år långa insats i X-landet, som inföll direkt efter landets bräckliga självständighet, kom jag hem i slutet på en vecka och återupptog mitt gamla jobb som närpolis följande måndag. Alla former av hemkomstprogram saknades på den tiden. På morgonen hade vi som vanligt utsättning och rekapitulering av vad som hänt under helgen.
Läs mer
Att lämna uniformen
Att lämna uniformen
Ett nyligen avslutat forskningsprojekt har under flera år följt militär personal i syfte att skapa mer kunskap kring identitetsfrågor vid övergången från ett militärt till ett civilt liv. Detta informations-och reflektionsmaterial är en sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet som helhet, där intervjuresultaten också varvas med avsnitt för reflektion.
Läs mer
Föreläsning ritualer
Föreläsning ritualer
I följande korta föreläsning diskuterar Jan Grimell, fd. officer, präst och doktor i praktisk teologi, vad ritualer är, och vad som skiljer ritualer från mer vardagliga händelser. Här berörs också vilken typ av känslor ritualer kan generera bland organisationsmedlemmar, och varför vissa forskare menar att ritualer också kan ha en läkande effekt vid moraliska skador.
Läs mer