Blogg

Hej och välkommen till Svenska Soldathemsförbundets nystartade blogg. Här publiceras regelbundet texter, reflektioner, filmer och bilder med ett årligt tema för ögonen.

Under 2020 så är bloggens tema Psykisk och fysisk hälsa bland unga vuxna, värnpliktiga och civilpliktiga. Vid olika tillfällen under året publiceras här texter med utgångspunkt i dessa grupper som på olika sätt tangerar det psykiska och fysiska måendet. Både personliga berättelser från det militära, och mer allmängiltiga texter kring ämnen som ätstörningar och suicidprevention kommer presenteras.

Läs mer

För många kännetecknas tiden i gröna kläder av kamratskap och växt. En känsla av att tro sig själv om långt mycket mer när man lämnar än vid inryckning och den första tidens famlande. Den militära kulturen kan också matcha en mänsklig önskan om kollektiv tillhörighet, så stark att vi inte tillräckligt slår vakt om våra egna gränser. Eller står passiva när andras passeras. Detta kan leda till en ryggsäck av ambivalenta känslor, och i vissa fall ärr för livet. För en människa kan erfarenheter i det militära ha många nyanser.

Vi vill med bloggen sprida kunskap, förståelse, reflektion och hopp för människor som på olika sätt söker efter information och möjliga svar på frågor, tankar och funderingar som tangerar de årliga ämnen som vi arbetar med.

Under 2019 så belyste och diskuterade vi området Anpassningssvårigheter efter insats i relation till oss själva som individer, närstående och viktiga människor i våra liv, vårt samhälle och dess kultur(er).

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) - Om vikten av att få hjälp
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) - Om vikten av att få hjälp
Christian Malmsten upplevde under sin värnplikt som ytbärgare ett antal svåra händelser, varav särskilt en efterlämnade ett allvarligt trauma. Under åren som följde tryckte han undan de svåra känslorna, som dock gav sig till känna på andra sätt. Drygt tjugo år senare, efter många år av terapi och inte minst tack vare moderna metoder och ny kunskap, förmedlar han här en hoppkantad historia om att ta skada, och komma tillbaka.
Läs mer
Post-Deployment Disorientation
Post-Deployment Disorientation
Desorientering avser vanligtvis ett tillstånd av förvirring och bristande förmåga att lokalisera sig i fråga om tid och rum. I en artikel från 2012 (Post-Deployment Disorientation, PDD), skrev jag om den desorienteringsfas som kan följa på en internationell insats. Det empiriska materialet utgjordes av en studie där 24 svenska soldater intervjuades före, under och efter tjänstgöring i Kosovo respektive Liberia (2007). Drygt 10 år har alltså förflutit sedan studien genomfördes, men av de reaktioner jag fortfarande får på artikeln verkar upplevelsen av en desorienteringsfas aktuell, bortom specifika insatsområden.
Läs mer
Odysséen - En veterans långa resa hem
Odysséen - En veterans långa resa hem
Vad har historien om Odysseus strapatsrika äventyr i Odysséen med dagens veteraner att göra? I sin bok Odysseus in America: Combat Trauma and the Trials of Homecoming (2003), lyckas den amerikanska antikenkännaren, forskaren, psykiatrikern och militärrådgivaren Jonathan Shay, med stor trovärdighet argumentera för att Homeros Odysséen sannolikt är en av de tidigaste skildringarna av en krigsveterans försök att komma hem, utöver att vara den mest berömda.
Läs mer
Tankar om Bibelns krigsveteraner
Tankar om Bibelns krigsveteraner
I följande text sammanfattar Jan Grimell kortfattat innehållet i två forskningsartiklar på temat PTSD och moraliska skador i relation till bibliska krigsveteraner. Jan är f.d. officer och prästvigd i Svenska kyrkan. Hans intresse för ämnet härrör sig från dessa erfarenheter, och egen forskning som disputerad i praktisk teologi.
Läs mer